Tìm lại và chấp nhận bản chất con người mình chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Đôi khi, ta phải đánh đổi tất cả hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *