Plot driven hay Character driven

𝑪𝒐́ 𝒉𝒂𝒊 𝒄𝒂́𝒄𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏: 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒄𝒐̂́𝒕 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕. Những câu chuyện phát triển theo cốt truyện sẽ tập trung vào…