Tác giả: Kinh Thành Nam Sủng

Thể loai: bựa; hiện đại, 1×1, HE

Tôi bập vào bộ này rồi mới biết tác giả của nó là người viết Tắm cho đại ca mà tôi từng drop. Nhưng lần này, tôi quyết tâm đọc hết.
Văn phong tác giả vẫn thế: chân thực, nhiều chỗ thô đến không có tí chất văn chương nào nhưng lại khiến tôi không bỏ được. Tôi nghĩ có lẽ đời sống các cặp gay phải như thế này, đào đâu ra chuyện sểnh ra là chịch chả cần rửa ráy vệ sinh gì.
Thụ trong truyện ít học, ăn nói thô tục, chuyên sát phong cảnh. Ẻm chẳng ngại kêu buồn ỉa khi đang chịch, cũng không phiền nhắc cứt đái lúc đang ăn. Thực sự rất…
Tôi thích bộ này ở không khí gần gũi và bình dị của truyện. Chẳng có tổng tài khốc suất cuồng bá duệ, chỉ có những con người bình thường ta vẫn gặp hàng ngày.
Chấm điểm: 7/10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *